เรียกร้องให้รัฐบาลไลบีเรียแนะนำหลักสูตรโทรคมนาคมและไอซีทีในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนมัธยม

เรียกร้องให้รัฐบาลไลบีเรียแนะนำหลักสูตรโทรคมนาคมและไอซีทีในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนมัธยม

การรวมประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้าไว้ในหลักสูตรและการจัดหาเทคโนโลยีเหล่านี้ในโรงเรียนของเราได้ก่อให้เกิดประเด็นที่น่ากังวลมากมายแก่นักการศึกษา ผู้ปกครอง และนักการเมือง ประเด็นที่สำคัญที่สุดบางประการคือบทบาทของ ICT ในหลักสูตร และปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขในหลักสูตรอย่างไร และที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบต่อการสอนและการเรียนรู้อย่างไร อีกประเด็นที่น่ากังวลคือผลกระทบของเทคโนโลยีเหล่านี้ในแง่ของการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้เรียนในโรงเรียนของเราในปัจจุบันจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความตระหนักด้าน ICT อย่างมาก หากพวกเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคต

เศรษฐกิจของไลบีเรียจะขึ้นอยู่

กับความสามารถด้านไอซีทีในระดับสูงจากประชาชน หากต้องพัฒนาเทคโนโลยีและแข่งขันในระดับสากล

ในฐานะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิดิจิทัล อาจารย์ ผู้ก่อตั้ง และประธานกิตติคุณของ LITSU สมาพันธ์นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศไลบีเรีย ผมอยากแนะนำให้นักเรียนแต่ละคนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายควรเรียนวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนควรได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนควรได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอเพื่อให้นักเรียนทุกคนพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนทุกแห่งควรมีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ตตามนโยบายแห่งชาติด้านไอซีทีโดยไปรษณีย์และโทรคมนาคมของกระทรวงรัฐบาล 

ภายในปี 2023 เราต้องการให้ชาวไลบีเรียสามารถใช้และประยุกต์ใช้ศักยภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้หลายด้านเมื่อได้รับการออกแบบและใช้งานหลักสูตร ICT อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หลักสูตร ICT สำหรับนักเรียนจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อขยายขอบเขตอันไกลโพ้นและแจ้งทางเลือกในการแสวงหาอาชีพของตนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่ฉันคิดว่าจะเน้นไปที่การฝึกอบรม

นักเรียนให้ทำงานกับแหล่งข้อมูล

ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่จะประเมินข้อมูลและทรัพยากรอย่างมีวิจารณญาณ และใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิผล มีจริยธรรม และถูกกฎหมาย

นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ ICT นอกบริบทห้องเรียน ความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่จะเรียนรู้ของพวกเขาจะกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรม ICT อย่างจริงจังมากขึ้น แม้ว่าการแนะนำเครือข่ายสังคมและการเขียนบล็อกจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การทำให้พวกเขาตระหนักถึงการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการอื่นในการละเมิดสิทธิ์ของพวกเขาควรกลายเป็นส่วนสำคัญของการฝึกอบรม ขณะทำการทดลองกับฮาร์ดและซอฟต์แวร์ ช่วงการเรียนรู้นั้นสูงมาก การจัดช่องแนวโน้มเหล่านี้และเลือกให้เข้ากับกระบวนการสอน-เรียนรู้สามารถช่วยครูสร้างการสนับสนุนระบบ ICT ในโรงเรียนได้

ผลกระทบของ ICT ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารถือเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตร ICT อุปสรรคและการแยกทางภาษาสามารถปฏิเสธไม่ให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลและทรัพยากรที่หลากหลาย 

ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ICT และการเตรียมชั้นเรียน ICT ในตารางเวลา โรงเรียนหรือคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ สามารถใช้ทางเลือกในการเริ่มต้นโปรแกรม ICT กับชั้นเรียนที่เหมาะสมได้ แต่ต้องแน่ใจว่านักเรียนทุกคนผ่านขั้นตอนขั้นสูงตามที่ระบุไว้ใน นโยบายระดับชาติว่าด้วยไอซีทีในการศึกษาของโรงเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา

ดังนั้นจึงเป็นความปรารถนาของรัฐบาลไลบีเรียที่จะเห็นพลเมืองทุกคนที่มีทักษะด้านไอซีทีและนำไปใช้ในชีวิตของพวกเขา ต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมในการแก้ไขปัญหา ICT ในหลักสูตรและดูแลให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีอยู่ในโรงเรียน และผู้ดำเนินการหลักสูตรจะมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพใน โรงเรียน

ในฐานะวิทยากรที่โต้ตอบกับนักเรียนทุกวัน เป็นเรื่องน่าละอายอย่างยิ่งที่เห็นบัณฑิตจบมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในไลบีเรียขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป แม้กระทั่งการสร้างโฟลเดอร์ง่ายๆ บนคอมพิวเตอร์หรือทำงานใน Word, Excel และ PowerPoint สงครามดา!

ในที่สุด วันหนึ่งเราจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ชาวไลบีเรียจำนวนมากเปิดรับเทคโนโลยี เป็นหนทางแห่งอนาคตอย่างแน่นอน อันที่จริง ชีวิตประจำวันของเรากำลังถูกหล่อหลอมด้วยเทคโนโลยี ตัวอย่าง; วันนี้ฉันใช้แพลตฟอร์มเงินมือถือ Lonestar Cell MTN และ Orange Liberia เพื่อส่งเงินให้คุณยาย “Ma Kamah Tingba” ซึ่งอาศัยอยู่และดำเนินการฟาร์มขนาดเล็กใน Glehyee Zorpea เขต Yarwin Mehnsoloh เขต Nimba ประเทศไลบีเรีย แทนที่จะขับรถไปที่ธนาคาร . ฉันประหยัดน้ำมันและเวลา เทคโนโลยีสามารถทำอะไรได้มากมายในทุกวันนี้ เราไม่สามารถรอให้ใช้ GPS ของเราเพื่อค้นหาเส้นทางรอบๆ เมืองของเรา ขณะที่กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมเริ่มทำแผนที่บ้านในมอนโรเวียตอนกลาง

Credit : saoscabe.com viagraonline4pillsfree.com viagraonlinebuy4r.com stratteraonlinebuy.com viagraonline2017.com